SimBiz is een simulatiespel in
ondernemersvaardigheden

Speel het spel

MEER INFORMATIE OVER HET SPEL

Over het SimBiz spel

SimBiz is een nieuw en spannend ondernemersspel.

Het is speciaal ontworpen om jouw internationale ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.

 

SimBiz simuleert het echte zakenleven-vandaar de naam SimBiz- en confronteert je met realistische situaties en gebeurtenissen.

 

Door SimBiz te spelen leer je en ontwikkel je de sleutelvaardigheden van een ondernemend medewerker of ondernemer.

 

Het spel stelt je voor vele dilemma’s, zoals

 • Huur kantoorruimte: in eigen land en later in andere landen
 • Inhuur personeel met specifieke vaardigheden
 • Keus maken uit verschillende deals die inkomsten genereren en jouw merk verstevigen
 • Merkadvertenties plaatsen om jouw bedrijf te laten groeien
 • Reageren op toevallige gebeurtenissen die jouw bedrijf kunnen beïnvloeden
 • Competitie spelen met andere spelers en proberen bovenaan de ranglijst te komen.

 

SimBiz biedt je inzicht in jouw mogelijkheden om flexibel te zijn, zelfgemotiveerd, betrouwbaar, betrokken en pro-actief: de sleutelvaardigheden die essentieel zijn in het internationale zakenleven.

Over het SimBiz spel

Zelfstudie

Voor je aan het spel begint is het verstandig om even naar de korte spelregels hieronder te kijken. Het zal je een voorsprong geven en maken dat je het spel met meer plezier speelt.

 

Je start met een onderzoekje naar jouw huidige vaardigheden. Daarna zal het spel je verschillende scenario’s en activiteiten voorleggen, die ontworpen zijn om jouw kennis en begrip te laten groeien, en daarmee jouw ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.

 

Onthoud dat je SimBiz zowel thuis als op school kunt spelen. Later kun je het ook in een andere taal proberen.

Gameplay & Focus

Merk & Inkomsten

Competenties

Download het SimBiz handboek

Het SimBiz handboek is bedoeld voor trainers/docenten om een beter begrip te krijgen van de leermethode die ingezet wordt voor dit spel. Het geeft verschillende manieren aan waarop je dit spel in kunt zetten voor studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs of voor trainingen.

download

Het competentieraamwerk voor ondernemende vaardigheden

Het SimBiz spel is ontwikkeld nadat in 5 landen literatuuronderzoek is gedaan naar ondernemersvaardigheden evenals veldonderzoek bij ondernemers en werknemers. De als hoogste gewaardeerde ondernemersvaardigheden vormden de basis voor het competentieraamwerk.

 

Dit raamwerk toont op eenduidige wijze de meeste gewenste leeruitkomst voor een (aankomend)ondernemer of ondernemende medewerker.

Op de verticale as staan de sleutelvaardigheden, op de horizontale as staan de ontwikkelstappen voor de student.

 

De matrix-structuur die competenties beschrijft in termen van leerontwikkeling, stelt een docent in staat een trainingsplan te ontwikkelen gebaseerd op het raamwerk.

Een cursusprofiel kan worden aangemaakt en aangepast aan de verschillende nationale systemen voor beroepsonderwijs, en faciliteert tevens cursusarrangementen voor particuliere trainingsinstituten.

Ook kan het raamwerk worden gebruikt om een individueel profiel aan te maken per student.

 

Informatie over hoe het competentieraamwerk ingezet kan worden om de resultaten van beroepsonderwijs te verhogen kun je vinden op: www.vocationalqualification.net

Competence area Working process
Zelf motivatie

Initiatieven tonen bij het
ondernemen van leeractiviteiten
en beroepspraktijkvorming
Waarbij hij/zij:

 • met een innerlijke drive problemen en taken kan oppakken op een innovatieve en creatieve manier.
 • kansen grijpt en zich niet laat beïnvloeden door tegengestelde standpunten.
 • de impact/betekenis begrijpt van de huidige en toekomstige prestaties.
Level 1 Werkt en/of studeert met begeleiding in
Level 1
Zelf motivatieKlik voor meer

Kan tijdens het uitvoeren van een opdracht naar collega's / klanten luisteren en inschatten welke behoeften zij hebben en welke doelstellingen er behaald kunnen worden:

 • stelt werk gerelateerde doelen op om deadlines te behalen.
 • kan goed luisteren naar klant loollega en kan informatie objectief analyseren en van inhoud en betekenis voorzien.
Level 2 Werkt en/of studeert onder supervisie
Level 2
Zelf motivatieKlik voor meer

Kan naar collega‘s / klanten luisteren en inschatten welke behoeften zij hebben en welke doelstellingen er behaald kunnen worden:

 • Vermijd het conflict en kan vertrouwen opbouwen, door samen te werken en daarbij te zoeken naar oplossingen die aansluiten bij individuele doelstellingen en deadfines.
 • Kan problemen oplossen
 • Kan eigen ontwikkel-ondernemersplan schrijven verwerkt daarin gewenste eigen ontwikkelingen en ontwikkelingen van de onderneming gedurende een periode van 1 tot 5 jaar
Level 3 Draagt een bepaalde periode
Level 3
Zelf motivatieKlik voor meer

Maakt gebruik van diverse bronnen, bijv. lokale organisaties en netwerken, om adviezen in te winnen.

 • Maakt daarbij onderscheid in:
 • Relevantie vd informatie.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Samenwerkingsmogelijkheden.


Reflecteert op eigen werkproces.

Level 4 Kan zelfstandig verantwoordelijkheid dragen voor veranderingen die zich voordoen tijdens het werk enlof studie; neemt daarin verantwoordelijkheid voor
Level 4
Zelf motivatieKlik voor meer

Is in staat om doelen te bepalen,
ontwikkelen en te realiseren op nationaal
en internationaal gebied. Maakt daarbij
gebruik van online netwerken, social media,
waarbij opvalt dat:

 • er gehandeld wordt op een professionele manier.
 • er rekening wordt gehouden met bredere zakelijke omstandigheden en hun impact op de eisen van de klant.
 • er sprake is van bewustzijn van de nieuwe mogelijkheden die zich als gevolg van de veranderingen van de zakelijke omgeving zich voordoen.
 • manieren worden ontwikkeld waaruit blijkt dat er gewerkt wordt vanuit vertrouwen, er innerlijke drive aanwezig is om doelen te bereiken.
 • reflecteert op eigen werk roces.
Betrouwbaarheid

De mogelijkheid om consequent te handelen op een professionele manier, waarbij op een gewetensvolle manier werk gerelateerde zaken beoordeeld worden en collega’s enlof andere studeten op een effectieve manier ondersteund worden

BetrouwbaarheidKlik voor meer

Laat zien:

 • zich te houden aan afspraken en zich te gedragen volgens afspraak tijden  bijeenkomsten en activiteiten.
 • doelstellingen te bereiken tijdens de opleiding en maakt daarbij gebruik van reflectie methoden om te bepalen wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden.
BetrouwbaarheidKlik voor meer

Kan aantonen:

dat eigen vooruitgang, prestaties en deathlines bewaakt zijn.

welke doelstellingen bereikt worden/zijn tijdens de opleiding en maakt daarbij gebruik van reflectie methoden om te bepalen wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden om een aanvaardbare vooruitgang te boeken.

BetrouwbaarheidKlik voor meer

Is in staat om:

 • activiteiten te benoemen die succesvol kunnen zijn voor de verdere loopbaan.
 • taken te verdelen en prioriteiten te stellen zodat deathlines behaald worden waarbij eigen grenzen bewaakt worden.
BetrouwbaarheidKlik voor meer

In staat om:

activiteiten te benoemen die ten goede komen aan de eigenbopbaan, waarbij rekening wordt gehouden met eigen professionaliteit en onafhankelijkheid en het effect van deze activiteiten op anderen binnen een internationale context:

 • herkent de mogelijkheden die kunnen ontstaan als de (zakelijke) omgeving verandert, en streeft naar het bereiken van wederzijds voordelige doelstellingen voor een aantal belanghebbenden.
 • is ruimdenkend en doet onderzoek en past dit toe op de werkpIek.
Betrokkenheid tonen

Het vermogen en de bereidheidom doelstellingen te respecteren en deze uit te voeren met inachtneming van de waarden van de organisatie, en kan ook:

 • problemen handteren en overwinnen die zich voordoen in professionele omgevingen.
 • doelen formuleren om innovatieve oplossingen die aansluiten bij de identiteit van de organisatie.
 • toont initiatief en is bereid om leeractiviteiten te ondernemen met het doel het verbeteren van kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om deze veranderingen door te voeren.
 • loyaliteit aan de organisatie en het team tonen.
Betrokkenheid tonenKlik voor meer

In staat om zich te oriënteren op een organisatie of bedrijf voorafgaand aan een sollicitatie of beroepspraktijk uitvoering (BPV). Maakt een weloverwogen beslissing om zich te houden aan het ethos van de organisatie of bedrijf.

Bij het aanvaarden van een functie bij een bedrijf of organisatie:

 • handelt volgens de waarden en doelstellingen van de organisatie.
 • denkt na over prestaties en stelt zichzelf leer/ontwikkel doelen.
Betrokkenheid tonenKlik voor meer

Kan samenwerken met collega's in
een professionele context en:

 • voldoet aan de verwachtingen encommitteert zich aan de opdrachten taakomschrijving van de taak. Kent de verantwoordelijkheden en levert daardoor wat van hem/haar wordt verlangd.
 • kan problemen analyseren en formuleert strategieën en doelen om deze problemen te overwinnen
Betrokkenheid tonenKlik voor meer

Kan in een professionele context, onder
enige begeleiding, samenwerken met
zowel collega's en klanten en kan
inschatten wat een klant nodig heeft om
deze tevredenen stellen:

 • voert gestructureerde taken uit in lijn met de criteria van de organisatie.
 • hanteert veranderingen in verschillende omstandigheden en overwint problemen d.m.v. innovatieve oplossingen met enige begeleiding.
 • analyseert problemen binnen de context en ontwikkeld oplossingsgerichte strategieën en stelt doelen om deze problemen te overwinnen, met begeleiding.
 • reflecteert onder supervisie op eigen werkprocessen.
Betrokkenheid tonenKlik voor meer

Is in staat om duidelijk en professioneel e waarden en doelstellingen van de rganisatie internationaal te representeren n te presenteren op bijvoorbeeld nternationale vakbeurzen, congressen en seminars:

 • kan veranderingen onder verschillende omstandigheden hanteren en lost zelfstandig problemen op een innovatieve manier op.
 • erkent en analyseert problemen, formuleert onafhankelijk strategieën en doelen om deze problemen op te lossen.
 • onderneemt regelmatig leeractiviteiten om kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om deze veranderingen! oplossingen te implementeren te verbeteren.
 • reflecteert zelfstandig op eigen
 • werkprocessen.
Flexibiliteit

De mogelijkheid om:

 • om te gaan met veranderingen kan bij problemen nieuwe, andere of creatieve oplossingenbedenken,benutkansen.
 • kritisch naar activiteit te kijken om de resultaten te verbeteren.
FlexibiliteitKlik voor meer

Kan:

taken managen om een geoogd resultaat te bereiken en heeft het overzicht over acties die nodig zijn om problemen op te lossen.

FlexibiliteitKlik voor meer

Kan:

met veranderende omstandigheden en nieuwe informatie alternatieven bedenken om beoogde resultaten te behalen.

FlexibiliteitKlik voor meer

Laat zien:

 • adequaat te reageren op onverwachte situaties op het werk of in de samenwerking met collega’s en kan zich passen aan deze nieuwe omstandigheden ook binnen het samenwerken.
 • begrijpt de impact die veranderingen kunnen hebben op verschillende internationale settingen en kan manieren vinden waardoor problemen overbrugd worden.
FlexibiliteitKlik voor meer

Is in staat om:

 • zelfstandig in veranderende situaties te andelen binnen een internationale ontext, en beoordeelt dan het effect an dat handelen op anderen op een rofessionele manier. Ziet kansen en ogelijkheden binnen deze eranderende context.
 • draagt en neemt verantwoordelijkheid oor het evalueren en verbeteren van erk en studie activiteiten.
Proactieve aanpak

De mogelijkheid om te anticiperenop werk gerelateerde veranderingen en daar passende oplossingen voor te ontwikkelen en uit te voeren.

Proactieve aanpakKlik voor meer

Laat (in een gestructureerde context) de mogelijkheid zien:

 • volledig deel te nemen aan opleidingsprogramma's
 • nieuwe informatie toe te passen binnen een gekozen werkplek
 • nieuwe informatie te beoordelen en de toepasbaarheid op de gekozen werkplek.
 • individuele doelstellingen te kennen die nodig zijn om deadlines te halen.
Proactieve aanpakKlik voor meer

Laat (in een gestructureerde context) de mogelijkheid zien:

• volledig deel te nemen aan opleidingsprogramma's
• nieuwe informatie toe te passen binnen een gekozen werkplek
• nieuwe informatie te beoordelen en de toepasbaarheid op de gekozen werkplek.
• individuele doelstellingen te kennen die nodig zijn om deadlines te halen.

Proactieve aanpakKlik voor meer

Laat zien:

 • beroepsmatig up-to date te blijven d.m.v. het bijwonen van beurzen, workshops, lezingen, het lezen van tijdschriften, te kijken naar nieuwsfeeds en het gebruiken van geschikte zoekopdrachten op het web, enz.
 • op eigen initiatief passende oplossingen te bedenken voor problemen in het werk.
Proactieve aanpakKlik voor meer

 Staat om:

Een besef te hebben van het sociale, politieke, en culturele kader van het werk en de organisatie kan inschatten wat een klant daarbinnen nodig heeft en wat dit voor een mogelijkheden biedt, kan zic aanpassen aan veranderingen en kan problemen zelfstandig oplossen op een innovatieve manier:

 • kan omgaan met tegenslag en met verschil van mening.
 • accepteert afwijzingen van voorstellen en toont daarin veerkracht.
 • neemt de verantwoordelijkheid voor evaluatie en verbetering van werk of studieactiviteiten.
Openstaan voor nieuwe informatie

Kan feedback ontvangen en omgaan met nieuwe informatie die betrekking hebben op werk gerelateerde activiteiten

Openstaan voor nieuwe informatieKlik voor meer

Kan:

 • eenvoudige informatie ontvangen die leidt tot een verandering enlof verbetering van een bepaalde taak.
 • op een gestructureerde manier een activiteit evalueren en kan na denken over andere manieren om eigen resultaten te verbeteren.
Openstaan voor nieuwe informatieKlik voor meer

Kan:

kan tijdens het uitvoeren van een taak
verschillende reacties/werkwijzen van
teamleden accepteren en daarmee
omgaan door:
• problemen op te lossen;
• oplossingen te herkennen;
• nieuwe manieren te ontwikkelen

Openstaan voor nieuwe informatieKlik voor meer

Kan:

in werksituaties met interne en externe partijen binnen een bredere maatschappelijke en culturele context problematische samenwerkingssituaties analyseren en er mee omgaan door:

 • problemen op te lossen;
 • inzicht te hebben wat deze veranderende situatie vraagt aan verandering van vaardigheden en businesscase; kan onafhankelijk zich hierin op een planmatige manier professionaliseren
 • ontwikkelt zelfstandig innovatieve oplossingen
Openstaan voor nieuwe informatieKlik voor meer

Kan:

 • in werksituaties met interne en externe partijen binnen een bredere maatschappelijke en culturele context problematische samenwerkingssituaties analyseren en er mee omgaan door problemen op te lossen;
 • inzicht te hebben wat deze veranderende situatie vraagt aan verandering van vaardigheden en businesscase; kan onafhankelijk zich hierin op een planmatige manier professionaliseren
 • ontwikkelt zelfstandig innovatieve oplossingen

Contact

Wilt u meer weten over dit spel, dan kunt u contact opnemen met n.ruepert@rocmn.nl.

Partners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.