SimBiz je hra simulující podnikatelství

Hraj

Více informací o hře

O HŘE SimBiz

SimBiz je nová napínavá hra simulující podnikání.

 

Je speciálně navržena, aby rozvíjela vaše mezinárodní podnikatelské schopnosti.

 

SimBiz simuluje skutečné obchodní aktivity, proto název SimBiz, a seznamuje vás s realistickými situacemi a případy

 

Hraním SimBiz se naučíte klíčové kompetence  průbojného zaměstnance i zaměstnavatele a budete je dále rozvíjet.

 

Hra vám nabízí mnoho možností.

 

Můžete:

 • si pronajmout kanceláře ve vaší zemí, či později v dalších zemích
 • si najmout zaměstnance se specifickými schopnostmi
 • uskutečnit různé dohody, které vytvářeji zisk a získat tak body umístit reklamu vaší značky a rozšířit tak vaše podnikání
 • reagovat na různé jevy, které mohou ovlivnit vaše podnikání  soutěžit s ostatními hráči a pokusit se dostat na vrchol řebříčku SimBiz
 • Díky SimBiz  můžete proniknout do vaší schopnosti být flexibilní, motivovaný, oddaný vaší práci a proaktivní, což jsou nezbytné klíčové kompetence k mezinárodnímu podnikání.

Díky SimBiz  můžete proniknout do vaší schopnosti být flexibilní, motivovaný, oddaný vaší práci a proaktivní, což jsou nezbytné klíčové kompetence k mezinárodnímu podnikání.

O HŘE SimBiz

TUTORIÁLY

Před tím než začnete se hrou SimBiz, podívejte se níže na krátké tutorial. Umožní vám náskok ve hře, a poté si ji můžete užívat mnohem rychleji.

 

Začnete s prvnotním zhodnocením vašich současných dovedností. Poté se ve hře dostanete do různých situací a činností, které jsou navrženy k rozšíření vašich znalostí, porozumění a podnikatelských schopností

Připomínáme, že SimBiz můžete hrát jak doma, tak ve škole či v práci. Později můžete zkusit hrát v jiném jazyce.

Hratelnost & zaostření

Značka & peníze

Kompetence

STÁHNĚTE SI PŘÍRUČKU SimBiz

Příručka SimBiz umožní učitelům /školitelům získat lepší porozuměnímetodiky učení v této hře. Navrhuje různé způsoby, jak může být hra použita studenty odborného vzdělávání a školení.

download

RÁMEC PODNIKATELSKÝCH KOMPETENCÍ

Hra SimBiz byla navržena na základě výzkumu v pěti zemích, který zahrnoval náhled do současné literatury věnující se podnikatelských dovednostem,  a rozsáhlý terenní výzkum mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Klíčové obchodní dovednosti, které byly vyhodnoceny jako nejcenenější, posloužily jako základ pro kompetenční rámec.

 

Rámec velmi přehledně představuje nejvíce žádoucí výsledky vzdělávání průbojného zaměstnance či potenciálního zaměstnavatele.

Na svislé ose jsou zobrazeny klíčové obchodní dovednosti a na ose horizontální zase jednotlivé kroky vývoje kompetencí.

 

Tabulková struktura, která popisuje kompetence ve smyslu výsledků vzdělávání, dovoluje poskytovateli vzdělávání navrhnout vzdělávací plán na základě rámce.

Profil kurzu může být také přizpůsoben různým národním systémům napříč Evropou a vyhovět tak rozmanitým dodacím ujednáním v jednotlivých vzdělávacích institucích.

Rámec lze také využít k vypracování individuálního profilu každého ze studentů.

 

Informace o tom, jak může být využit kompetenční rámec k rozšíření výkonu v programech odborného vzdělávání můžete najít na: www.vocationalqualification.net

Oblast kompetence
Sebemotivace / Průbojnost a energie

Schopnost demonstrovat ochotu a iniciativu při učení v rámci profesionálních okolností za účelem:

 • přistupování k problémům a úkolům inovativním a tvůrčím způsobem s nadšením, energií a záměrem.
 • rozpoznat a chopit se příležitostí bez nutnosti ovlivnění protichůdnými názory
 • pochopit dopad současných a budoucích činů
Level 1 Práce nebo studium pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředi
Level 1
Sebemotivace / Průbojnost a energieKlikněte pro více

Umí naslouchat kolegům/klientům a ohodnotit potřeby a termíny klientů a

 • stanovit pracovní cíle pro dodržení bezprostředních termínů
 • věnovat pozornost slyšitelným informacím pro objektivní a nezaujatou analýzu obsahu a významu
Level 2 Práce nebo studium pod dohledem s určitou mírou samostatnosti
Level 2
Sebemotivace / Průbojnost a energieKlikněte pro více

Umí naslouchat kolegům/klientům a ohodnotit potřeby a termíny klientů a

 • vyhnout se konfliktu a budovat důvěru, spolupracovat a dosahovat řešení, plnit individuální cíle a termíny
 • řešit problémy pod dohledem
 • formulovat vlastní studijní plány a reagovat na ně, vyvíjet, implementovat jedno - až pětileté plány a dokončit je.
Level 3 Zodpovědnost za dokončení úkolu v práci nebo při studiu; přizpůsobení chování okolnostem při řešení problémů
Level 3
Sebemotivace / Průbojnost a energieKlikněte pro více

Jsou schopni dát nejlepší radu k projektu využitím místních organizací /sítí pro získání

 • relevantních informací
 • příležitostí k procvičování
 • kontaktů v daném odvětví


Umí zhodnotit svůj pracovní proces

Level 4 Sebekontrola v rámci pokynů v rámci prostředí každodenní práce nebo studia, tyto pokyny se mohou změnit; dohled nad rutinní prací ostatních, čás tečné převzetí zodpovědnosti za ohodnocení a zlepšení pracovních nebo studijních aktivit
Level 4
Sebemotivace / Průbojnost a energieKlikněte pro více

Jsou schopni určit, vytvořit a dosáhnout korporátních cílů na mezinárodní úrovni, propagovat projekty trvalým používáním online sítí a sociálních medií apod. A

 • profesionálně pracovat
 • vzít v potaz širší obchodní okolnosti a jejich dopad na klientovy požadavky
 • demonstrovat povědomí o nových příležitostech, které vyvstávají kvůli změnám v obchodním prostředí
 • vytvořit způsob práce, demonstrovat odvahu a iniciativu v dosahování cílů s nadšením, energií a záměrem.


Umí zhodnotit svůj pracovní proces

Flexibilita

Schopnost jednat důsledně a profesionálně při svědomitém hodnocení všech pracovních záležit ostí a efektivním podporování dalších kolegů nebo studentů.

FlexibilitaKlikněte pro více

Jsou schopni předvést

 • důslednou a přesnou docházku na poradách nebo zapojení se do praktické činnosti
 • osobní vzdělávání a odborné cíle k dosahování při použití reflexní metodologie  za účelem identifikování, co fungovalo dobře a co se může vylepšit
FlexibilitaKlikněte pro více

Jsou schopni předvést

 • schopnost pozorovat vlastní dosahování pokroku a dodržování termínů
 • osobní vzdělávání a odborné cíle k dosahování při použití reflexní metodologie  za účelem identifikování, co fungovalo dobře a co se může vylepšit pro vytvoření  důsledného přijatelného pracovního standardu
FlexibilitaKlikněte pro více

S určitou mírou vedení jsou schopni

 • identifikovat činnosti, které úspěšně formují jejich kariérní dráhu
 • určit množství úkolů, které jsou schopni převzít najednou a věnovat jim čas, za účelem efektivně dodržet termíny a zhodnotit vlastní limity, být zkoušeni a „pod tlakem“, když termíny nejsou bezprostřední
FlexibilitaKlikněte pro více

Jsou schopni samostatně

 • identifikovat činnosti, které obohatí jejich kariérní dráhu při  zachování profesionality a samostatnosti při zvládání nepředvídaných okolností a jejich dopadu na ostatní, to vše v rámci různých mezinárodních prostředích
 • rozpoznat příležitosti, které vyvstávají kvůli změnám v obchodním prostředí, za účelem vzájemně užitečných cílů pro řadu zúčastněných stran
 • přemýšlet doširoka v kontrolovaném výzkumu za účelem jeho aplikování v kontextu vybrané profese
Přijímání závazku

Ochota a schopnost respektovat a vykonávat hodnoty a cíle načrtnuté programem dané organizace a mezitím také:

 zvládat a překonávat výzvy, které vyvstávají v profesionálním prostření
 dávat si cíle k dosáhnutí inovativních řešení
 předvést ochotu a iniciativu pustit se do studijních aktivit s cílem zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí nutných k zavedení těchto změn
 tvořit řešení a přitom zachovávat smysl pro identifikaci a loajálnost k organizaci a týmu kolegů nebo studentů

Přijímání závazkuKlikněte pro více

Jsou schopni prozkoumat organizaci či společnost než zváží pracovní nabídku či místo; učinit informované rozhodnutí dle toho, jak je jim blízký charakter dané organizace či společnosti; po přijetí pozice v organizaci či společnosti:

 • prosazují hodnoty a cíle definované danou organizací
 • reflektují své úspěchy a stanovují si cíle pro budoucí vývoj
Přijímání závazkuKlikněte pro více

Umí spolupracovat s kolegy v profesionálním prostředí za účelem:

 • splnění jakýchkoli pracovních předpokladů, ke kterým se zavázali; použití odsouhlasené smlouvy a popisu práce jako vzor jejich povinností a závazků; splnění toho, co se od nich očekává
 • analýzy jakýchkoli problémových okolností a formulování strategií a plánů jak je překonat
Přijímání závazkuKlikněte pro více

S určitou mírou vedení mohou spolupracovat s kolegy a klienty v profesionálním prostředí za účelem posouzení, co je nutné udělat, aby byly splněny potřeby klienta:

 • vykonávat strukturované úkoly v souladu s kritérii stanovenými jejich organizací
 • zvládat změny za různých okolností a překonávat problémy za účelem dosáhnutí inovativních řešení s určitou mírou dohledu
 • analyzovat okolnosti, které mohou představovat problém a formulovat strategie a cíle jak je překonat, a to pod dohledem
 • reflektovat své pracovní procesy
Přijímání závazkuKlikněte pro více

Jsou schopni jasně a profesionálně prezentovat a definovat korporátní hodnoty a cíle organizace globálními publiku, a to v prostředí jako jsou mezinárodní veletrhy, konference a semináře:

 • samostatně zvládat změny za různých okolností a překonávat problémy za účelem dosáhnutí inovativních řešení
 • rozpoznat, analyzovat a zvládat problémové okolnosti za samostatného formulování strategií a cílů, jaký postup je nutné zvolit, aby byl problém překonán
 • vykonávat studijní aktivity s cílem zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí nutných k zavedení těchto změn/řešení
 • samostatně reflektovat své pracovní procesy.
Flexibilita

Schopnost

 • zvládat změny za různých okolností a přemýšlet o problémech a úkolech novými či tvůrčími způsoby pro poznání a chopení se příležitostí
 • kriticky hodnotit nové informace s odvoláním na činnosti pro zlepšení výsledků 
FlexibilitaKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • zvládat úkoly a aktivity načrtnutím série kroků pro překonání problémů a dosáhnutí zamýšlených výsledků 
FlexibilitaKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • načrtnout a implementovat alternativní metody pro dosáhnutí zamýšlených výsledků v prostředí měnících se okolností a nových informací 
FlexibilitaKlikněte pro více

S určitou mírou vedení demonstrují schopnost:

 • vhodně reagovat na mimořádné okolnosti na pracovišti, přizpůsobit se novému prostředí zatímco jsou součástí týmu
 • rozpoznat dopad změn v různých mezinárodních prostředích a zvážit způsoby, jak se jim profesionální prostředí může přizpůsobit 
FlexibilitaKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • samostatně zvládat nepředvídané okolnosti a jejich dopad na ostatní v různých mezinárodních prostředích profesionálním způsobem, být si vědom novým možností, které mohou vyvstat kvůli těmto změnám
 • převzít odpovědnost za hodnocení a zlepšení pracovních a studijních činností 
Proaktivní přístup

Práce nebo studium pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí 

Proaktivní přístupKlikněte pro více

Demonstrují (ve strukturovaném prostředí) schopnost:

 • plně se podílet na školících programech
 • hodnotit nové informace za účelem uvědomit si rozsah možností nabízených jejich vybranou kariérní dráhou
 • rozpoznat jednotlivé cíle nutné k efektivnímu dodržení termínů pro dosáhnutí řešení
Proaktivní přístupKlikněte pro více

Demonstrují (ve strukturovaném prostředí) schopnost:

 • plně se podílet na školících programech
 • hodnotit nové informace za účelem uvědomit si rozsah možností nabízených jejich vybranou kariérní dráhou
 • rozpoznat jednotlivé cíle nutné k efektivnímu dodržení termínů pro dosáhnutí řešení
Proaktivní přístupKlikněte pro více

S určitou mírou vedení demonstrují schopnost:

 • udržovat krok se jejich vybranou profesí ve vztahu k mikro/makro prostředí navštěvováním veletrhů, workshopů a přednášek, čtením časopisů, sledováním zpráv a vhodným webovým vyhledáváním. To za účelem organizování vlastních nezávislých projektů týkajících se jejich hlavního programu/školicího plánu
 • překovávat problémy při dosahování řešení pracovních procesů  
Proaktivní přístupKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • tvořit rostoucí informovanost širšího sociálního, kulturního a politického rámce, který obklopuje jejich profesi za účelem rozpoznán a chopení se různých příležitostí širší komunity; předpovídat potřeby klienta; přizpůsobit se změnám při implementování projektů a překonávání problémů za účelem samostatného podávání výjimečných výsledků a inovativních řešení
 • přijímat odmítnutí od organizací, které se nechtějí podílet na jejich návrhu, s odolností 
 • převzít odpovědnost za hodnocení a zlepšení pracovních a studijních činností 
Vnímavost vůči novým informacím

Schopnost rozpoznat objektivní ústní i psanou zpětnou vazbu a nové informační formy týkající se činností, se kterými jsou spojováni za účelem zvládání změn za různých okolností a hledání inovativních řešení v jejich specifickém odborném prostředí.

Vnímavost vůči novým informacímKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • plně se podílet na školících programech
 • hodnotit nové informace za účelem uvědomit si rozsah možností nabízených jejich vybranou kariérní dráhou
Vnímavost vůči novým informacímKlikněte pro více

Demonstrují schopnost:

 • přijímat a používat rozmanité ústní typy informací od různých členů týmů za účelem oznámení změn okolností ovlivňujících společný úkol za účelem
  • překonání problémů
  • dosáhnutí řešení
  • vytváření závěrů novými způsoby
Vnímavost vůči novým informacímKlikněte pro více

Demonstrují samostatnou schopnost:

přijímat, analyzovat a aplikovat komplexní formy slyšitelných informací jak od interních, tak od externích stran; oznamovat změny okolností ovlivňujících společný úkol ve vztahu k širšímu sociálnímu, politickému a kulturnímu prostředí vlastní profesní oblasti: překonávat problémy; předpovídat potřebu nových dovedností a produktů při samostatném přizpůsobování se a implementování vlastních studijních plánů ve vztahu k těmto změnám; samostatné vytváření inovativních řešení

Vnímavost vůči novým informacímKlikněte pro více

Demonstrují samostatnou schopnost:

přijímat, analyzovat a aplikovat komplexní formy slyšitelných informací jak od interních, tak od externích stran; oznamovat změny okolností ovlivňujících společný úkol ve vztahu k širšímu sociálnímu, politickému a kulturnímu prostředí vlastní profesní oblasti: překonávat problémy; předpovídat potřebu nových dovedností a produktů při samostatném přizpůsobování se a implementování vlastních studijních plánů ve vztahu k těmto změnám; samostatné vytváření inovativních řešení

Contact

Chcete-li se dozvědět více o této hře, obraťte se na EMAIL.

Partneři

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.